Archive for juli 9th, 2010

juli 9, 2010

Olje- og energidepartementet sier ja til verdens største vindmølle

Olje- og energidepartementet har fredag gitt konsesjon til å bygge verdens største vindmølle på Ljøsøyna i Øygarden i Hordaland.

Selskapet SWAY har fått konsesjon til å bygge det som regnes som verdens største vindmølle, melder Nationen.

Norsk ornitologisk forening og Norges miljøvernforbund har kjempet mot prosjektet. De mener vindmøllen på 10 MW ville utgjøre en fare for fuglelivet. Departe-mentets vurdering er at vindmøllen ikke vil skade fugle-livet.

Bakgrunnen for søknaden er å få testet og kvalifisert en vindturbin med meget stor installert effekt. Turbinen regnes for å være verdens største.

Enova har tidligere tildelt 137 millioner kroner i støtte til selskapet for å utvikle vindturbinen. Den skal først testes ut på land, men målet er å ta teknologien til havs.

juli 9, 2010

– Terrorister kan rehabiliteres

Kunstterapi: Yousef al-Ramah og Abdullah Sharif maler «livets tre» under oppsyn av en kunstterapaut.  Skiltet har påskriften «Rehabiliteringsprogram».

Terrorister kan rehabiliteres av gode fengselsprogra-mmer, ifølge ny rapport. Norsk ekspert mener vi kan lære noe av Saudi-Arabia.

Fengsler rundt i verden brukes som rekrutteringsbaser for terroristgrupper, men med de rette programmene kan terroristene også rehabiliteres og føres tilbake til sam-funnet, skriver Forskning.no.

Rapporten Prisons and Terrorism: Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries er blant annet basert på case-studier av fengselsprogrammer i 15 ulike land.

Resultatene ble presentert på en konferanse holdt av The International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) i New York i forrige uke.

Les mer

juli 9, 2010

Terroraksjonen i London: Ludicrous Diversion (Dokumentar)

Den 15. september 2006 ble en anonymt produsert videodokumentar om bombene i London 7. juli 2005 lansert gjennom Google Video. Sammen med videoen var det også en rask introduksjon til innholdet:

«Den 7. juli 2005 ble London rammet av en rekke eksplosjoner. Du tror sannsynligvis at du vet hva som skjedde den dagen. Men det gjør du ikke»

Politiet har helt fra begynnelsen av valgt å holde tilbake fra offentligheten nesten alle bevisene de hevder å ha, og har sannsynligvis løyet om flere aspekter ved London-bombene.

Mainstream-media har med hensikt spredd falsk, grunn-løs og ikke-verifiserbar informasjon, mens de har valgt å fullstendig overse utallige motsigelser og avvik i den offisielle forklaringen.

Britiske myndigheter presenterte, etter ett år, deres offisielle narrativ angående hendelsen. Innen få timer viste det seg å inneholde flere feil, noe som siden har blitt innrømmet av innenriksminister John Reid. De har konti-nuerlig avvist krav om en fullstendig, uavhengig, offentlig granskning.

Tony Blair hevdet selv en at en slik granskning ville være en «ludicrous diversion» – en latterlig avledning. Hva er det de ikke vil vi skal finne ut?

juli 9, 2010

Mahmoud Ahmadinejad: – Sanksjonene stopper ikke Irans atomprogram

Irans president Mahmoud Ahmadinejad sa torsdag at de nye internasjonale sanksjonene som nylig ble iverksatt mot landet, ikke kommer til stoppe landets atom-program.

– Uansett hvor mange sanksjoner som vedtas, vil det ikke medføre den minste endring i vårt atomprogram, sa Ahmadinejad da han talte etter et møte med muslimske ledere i Nigeria torsdag, ifølge TV 2 Nyhetene.

– Sanksjonsresolusjonene er kun papir, la presidenten til.

Uttalelsene fra Ahmadinejad kom dagen etter at sjefen for Irans atomprogram, Ali Akbar Salehi, innrømmet at de nye sanksjonene mot landet kan bidra til å forsinke landets atomprogram.

– Hvis målet med sanksjonene er å hindre Irans kjernefysiske aktiviteter, så mener vi at de kan for-sinke arbeidet. Men de vil ikke stanse dem, det er sikkert, sa Salehi onsdag denne uken.

FNs sikkerhetsråd innførte nye sanksjoner mot Iran 9. juni som følge av konflikten om atomprogrammet. Både USA og EU vedtok egne utvidede sanksjoner i tillegg til de som Sikkerhetsrådet ble enige om. Vestlige land frykter at iranerne skal utvikle atomvåpen, mens myndighetene i Iran insisterer på at programmet kun har fredelige formål.

juli 9, 2010

– Utryddelsen av mammuten kan ha forandret klimaet på jorden

Debatten om i hvor stor grad mennesket er skyld i klimaforandringene er stadig tilbakevendende. Nye rap-porter indikerer at vi var delaktige i global oppvarming allerede for 15 000 år siden, gjennom å utrydde mam-muten.

For ca 15 000 år siden opplevde jorden en dramatisk for-andring i vegetasjonsmønster. I sen-pleistocen var det mye tundra og steppelandskap – omgivelser den lang-hårede mammuten trivdes godt i. Forandringen til et varmere klima med større tetthet av trær kom ved starten av holocen.

– Det er en sterk forbindelse mellom menneskets ankomst, mammutens utryddelse og veksten i vegeta-sjon. De overlapper hverandre på nesten eksakt samme tidspunkt, forteller Cristopher Doughty, ifølge NRK.

Doughty jobber ved Carnegie Institution of Science i Stan-ford, California. Han og hans kolleger har forsket på hvor-vidt det at mammuten døde ut var årsaken til vegetas-jonsveksten i holocen.

Les mer

juli 9, 2010

Hellas vedtok pensjonsreform

Den greske nasjonalforsamlingen godkjente torsdag den omstridte pensjonsreformen som skal bidra til å redde landet ut av gjeldskrisen.

Til lyden av trommer og rop fra omkring 12.000 demon-stranter foran parlamentsbygningen, ble reformen fra president Giorgos Papandreou godkjent uten større motstand torsdag, melder VG Nett.

Store deler av Hellas ble igjen lammet av general-streiken som ble holdt i 24 timer før avstemning over pensjonsreformen.

Streiken er den sjette store demonstrasjonen siden den greske regjeringen la fram svært strenge innsparingstiltak for å redusere det gigantiske budsjettunderskuddet.

Les mer

juli 9, 2010

Verdens største selskap: Nekter å betale bot på 7000 dollar

Wal-Mart nekter å betale en bot på 7000 dollar. I 2009 hadde selskapet en omsetning på 408 milliar-der dollar.

Wal-Mart, som nylig vippet oljegigantene Exxon Mobil og Shell av tronen som ver-dens største selskap målt etter omsetning, kjemper en innbitt kamp mot en bot på 7000 dollar som selskapet ble ilagt etter at kunder trampet i hjel en Wal-Mart ansatt.

I 2008 ble en ansatt ved et av Wal-Marts kjøpesenter trampet til døde da salgshungrige kunder braste gjenn-om dørene da senteret åpnet dagen etter «thanks-giving».

Kjøpesentergiganten ble gitt en bot på 7000 dollar (44.500 kroner) etter dødsfallet, men selskapet nekter å betale boten. Til nå har selskapet brukt over én million dollar, omtrent 6,5 millioner kroner, for å kjempe mot de føderale myndighetene.

Les mer

juli 9, 2010

Nettet: Unabomberen, LSD og Inter-nett (Kunstdokumentar)

juli 9, 2010

Terrorekspert: – Norges engasjement i Afghanistan bringer krigen hjem

PRIO-direktør og terrorekspert Kristian Berg Harpviken mener begrunnelsen for å være i Afghanistan – å be-skytte Norge mot terrorisme – fungerer mot sin hensikt.

PST opplyste i dag at de har pågrepet tre personer knyttet til al-Qaida som skal ha planlagt et terroraksjon. Men de nektet samtidig å opplyse om de tre skal ha planlagt aksjoner mot Norge, skriver Dagbladet.

Direktør for Institutt for fredsforskning (PRIO) Kristian Berg Harpviken mener – dersom de planla en aksjon mot Norge – at det er Norges engasjement i Afghanistan som er det sannsynlige motivet.

– Vi er i Afghanistan av hensyn til norske sikkerhets-hensyn. Det en dobbeltbetydning ved det, sier Harpviken og fortsetter:

• – Det ene er at vi er medlemmer av NATO, som sees på som den største garantisten for norsk sikkerhet. Det er en begrunnelse vi hører lite, men som åpenbart er den viktigste.

• – En annen begrunnelse for å være i Afghanistan er å beskytte Norge mot internasjonal terrorisme, og det er denne begrunnelsen vi stadig hører fra norske myndigheter.

– Det går an å sette spørsmålstegn ved vårt engasje-ment i Afghanitan når folk tilknyttet al-Qaida blir på-grepet i Norge. I stedet for at deltakelsen beskytter oss mot terrorisme, er dette tvert imot en begrunnelse for terroristene å rette et angrep mot Norge, mener han.

juli 9, 2010

1 lederlønn = 1.000 ansatte

Kanskje tjener sjefen mer på en dag enn den ansatte gjør på et helt år.

Den amerikanske finansavisen Daily Finance har sett nærmere på forholdet mellom amerikan-ske lederlønner og hvor mange ansatte man kunne hatt for samme summen. Og det er ikke få.

Daily Finance fant blant annet at for lønnen til sjefen i teknologiselskapet AT&T, Randall Stephenson, kunne man lønnet 1.123 personer i begynnerstillinger.

Lønnen til Walt Disney-sjef Robert Iger kunne betalt for 1,115 begynnerstillinger, mens 933 av de lavest lønn-ede på Mc Donalds kunne «fått plass i» James A. Skinner lønningspose.

Selv om avstanden har minket de siste årene, er det fremdeles ikke uvanlig at en vanlig ansatt i et stort selskap tjener like mye på et år som sjefen gjør hver eneste dag, skriver nettstedet.

Les mer

juli 9, 2010

USA nekter fremdeles å be om unn-skyldning for nedskytningen av Iran Air Flight 655

Lørdag 3. juli var det 22 år siden USS Vincennes ned-skytning av det iranske passasjerflyet Iran Air Flight 655. USA nekter fremdeles å be om unnskyldning for hendelsen.

USS Vincennes nedskytning av det iranske passasjerflyet Iran Air Flight 655 var en hendelse i den Persiske Gulf der det amerikanske krigsskipet USS Vincennes 3. juli 1988 skjøt ned et iransk Airbus-passasjerfly. Alle de 290 om-bord mistet livet, inkludert 38 ikke-iranere og 66 barn.

Flyet ble truffet av to missiler avfyrt fra det amerika-nske marinefartøyet. Det var sammenstøt mellom ame-rikanske og iranske styrker i området like før nedskyt-ningen fant sted. To iranske kanonbåter ble senket og en skadet.

USA beklaget nedskytningen, men hevdet samtidig at den skjedde i selvforsvar. Kommandanten ombord på Vincenn-es, William C. Rogers, trodde hans skip var i ferd med å bli angrepet av jagerfly, og avfyrte missilene for å forsvare seg, ble det fremholdt. Iran betegnet nedskytningen som en massakre av uskyldige passasjerer og truet USA med full krig.

USS Vincennes var utstyrt med det mest moderne elektroniske utstyr, og spørsmålet ble etter nedskyt-ningen var om det overhodet var mulig å forveksle det iranske passasjerflyet, som var av typen Airbus, med en militært jagerfly. Den amerikanske regjeringen nedsatte en granskningskommisjon, som kom til at nedskytningen skyldtes menneskelig svikt. Radarsystemet i Vincennes hadde virket som det skulle.

Få uker etter nedskytningen uttalte daværende vise-president George H.W. Bush at han aldri ville beklage hendelsen på vegne av USA, uansett hva fakta måtte være («I will never apologize for the United States of America — I don’t care what the facts are»).

Vitnebeskrivelser har i ettertid beskrevet kaptein William C. Rogers som overivrig og for aggressiv i forhold til opp-drag han hadde i Gulf-området på den tiden. Flere har pekt på at det kunne være årsaken, eller en medvirkende årsak til nedskytningen.

I 1996 gikk USA med på å betale erstatning til ofrene på tilsammen $61,8 millioner, men ikke for flyet som hadde en verdi på $30 millioner. Samtidig understreket amerikanske myndigheter at de ikke hadde noe ansvar for nedskytningen.

USA har fastholdt at nedskytningen var en ulykke, mens Iran på sin side fastholder at det var en bevisst handling.

Kilde: Wikipedia

juli 9, 2010

Slakter ventemottakene

– Ordningen med passivisering av asylsøkere i vente-mottak er en politisk idé, og jeg kjenner ikke til noe forskning som viser at taktikken virker, sier norsk ekspert.

En ny rapport fra NTNU, gjort på oppdrag fra Justis- og politidepartementet, konkluderer med at dagens vente-mottaksordning er basert på en antakelse om at en drastisk reduksjon i standard og andre former for passiv tvang vil virke returfremmende.

– Jeg kan ikke se at denne taktikken virker, sier Marko Valenta, prosjektleder for rapporten og spesialist på integrering av flyktninger og innvandrere ved NTNU, til forskning.no.

I stedet for dagens ordning anbefaler forskerne at både ventemottak og mottakssystemet i sin helhet baseres på aktive former for returmotiverende arbeid, som aktiviteter og kompetansegivende kurs.

Les mer

juli 9, 2010

CNN-redaktør sparket etter twitring

Redaktøren mistet jobben da hun skrev at hun respek-terte Ayatolla Fadlallah.

«Trist å høre at Sayyed Mohammad Hussein Fadlallah har gått bort… En av Hizbollahs giganter som jeg respekterer veldig,» skrev Octavia Nasr på Twitter på søndag. Det kostet henne jobben, melder Vårt land.

Nasr jobbet som Midtøsten-redaktør i CNN, men fikk sparken fordi CNN mener at troverdigheten hennes står på spill etter uttalelsen.

Ayatollah Fadlallah regnes som en av de viktigste og mest innflytelsesrike sjiamuslimske lederne. Han ble omtalt av vestlig presse som Hizbollah-militsens ånde-lige veileder og mentor, noe både han selv og Hizbollah benektet.

Selv forklarer Nasr twitringen som en svikt i dømme-kraften.

– Reaksjonen til meldingen var umiddelbar, overveldende og er en god leksjon på hvorfor 140 tegn ikke skal brukes til å kommentere kontroversielle og sensitive problem-stillinger, spesielt ikke det som handler om Midtøsten, skriver Nasr på bloggen sin.

Hun understreker at hun ikke mente å støtte hele livsverket til Ayatolla Fadlallah, men at hun satt pris på hans banebrytende syn på kvinners rettigheter.

juli 9, 2010

20 milliarder til vern mot veibomber

Amerikanske myndigheter vil bruke nærmere 20 milli-arder kroner på utstyr som skal hindre at soldater blir drept av veibomber i Afghanistan.

De internasjonale styrkene skal i løpet av de neste måne-dene få tilgang til nye pansrede kjøretøyer, roboter og minedetektorer, melder TV 2 Nyhetene.

I tillegg skal rundt 1.000 laboratorieteknikere, etterret-ningsanalytikere og andre eksperter settes inn i arbeidet med å begrense skadene som veibombene forårsaker.

Prisen for det nye utstyret tilsvarer nærmere 20 milli-arder kroner, ifølge det amerikanske forsvarsdeparte-mentet. Det innebærer minst en dobling av innsatsen mot veibombene.

Bomber nedgravd langs veier er blitt de afghanske opp-rørernes viktigste våpen i kampen mot de internasjonale styrkene.

Fire norske soldater ble drept i en veibombeeksplosjon i Nord-Afghanistan i slutten av juni.

juli 9, 2010

Spøker det i sjøen?

Nei, det er ikke spøkelser, men morild som får bølgene til å lyse opp utenfor Philadelphia i USA.

Havet er fullt av mikroskopiske organismer. Noen er planter, andre ørsmå dyr, skriver Storm.no.

– De driver rundt, og tar opp næring fra vannet og energi fra solen, forklarer meteorolog Brynhild Berge Sjølingstad.

En alge har en helt spesiell egenskap, de lyser opp dersom de blir forstyrret.

– Noctiluca scintillans er liten, bare 0,2 millimeter stor. Men i en liter sjøvann kan det være mellom 10 og 20 millioner av dem, sier Sjølingstad.

Mulighetene for å oppleve morild er størst om kvelden etter en varm dag på sensommeren.

– Algen som lager morild liker seg spesielt godt når vanntemperaturen ligger rundt 18-20 grader, forteller Sjølingstad. Da formerer de seg for, og jo flere det blir av dem, jo sterkere blir lysshowet.

Her kan du se virkelig kraftig morild, fra Cairns i Australia:

juli 9, 2010

Får sjekke bank-transaksjoner

EU-parlamentet ga i dag grønt lys for en avtale med USA om at terror-etterforskere skal få tilgang til sensitiv informasjon fra europeiske banker.

Dermed vil amerikansk politi som etterforsker terror ha tilgang til informasjon om transaksjoner i europeiske banker i en femårsperiode fra 1. august. 484 represen-tanter støttet forslaget, mens 109 stemte imot.

Målet med avtalen er ifølge NRK at politiet kan oppdage forsøk på å finansiere terroraksjoner.

Les mer

juli 9, 2010

Nye sjokkerende bilder fra oljekatastrofen i Mexicogulfen