Archive for mars 18th, 2011

mars 18, 2011

EU vil forby patent på stamceller: Mener det er ulovlig, fordi det i praksis betyr å ta patent på livet

Yves Bot, en av EUs generalad-vokater, kom nylig med forslag til uttalelse i en pågående sak mellom Greenpeace og forsker-en Oliver Brüstle ved Bonn uni-versitet i Tyskland.

Brüstle søkte i 1997 patent på en medisinsk metode som benytter seg av embryonale stamceller fra mennesker. Green-peace mente en slik patentering ville være uetisk, fordi det i praksis vil bety at Brüstle tar patent på en del av det menneskelige liv, skriver forskning.no.

Organisasjonen klaget derfor saken inn for tyske dom-stoler, som igjen ba om en uttalelse fra EU-domstolen.

Bots forslag konkluderer nå svært restriktivt, og åpner kun for patentering av slike metoder i svært spesielle tilfeller, der bruken av stamcellene ikke på noen måte endrer eller tilintetgjør embryoet. Grunntanken er at det ikke skal være mulig å ta patent – altså tjene penger – på medisinske metoder som ødelegger noe som kunne blitt liv.

– Dette er verst mulig utfall, sier Brüstle til Nature.

– Om vi ikke får lov til å beskytte våre oppfinnelser, komm-er vi til å tape i den internasjonale konkurransen om å lage nye behandlingsmetoder, mener han.

Les mer

mars 18, 2011

SE OPP 19. MARS: Da kommer «super-månen» – Har ikke vært større på 20 år!

Lørdag har du sjansen til å se den største månen på 20 år. Da er nemlig månen uvanlig nærme jorden.

Kommende lørdag vil fru Luna være 356.577 kilometer unna jordkloden. Det høres kanskje langt nok ut, men det er 10.000 kilometer nærmere enn den var for to måneder siden, og 50.000 kilometer nærmere enn når den er lengst unna oss, ifølge ABC Nyheter.

Dette får også konsekvenser for tidevannet. Den store tidevannskraften vil føre til stor springflo med større forskjell på flo og fjøre enn vanlig. På norskekysten fra Stavanger og nordover kommer største springflo vanli-gvis 1-2 døgn etter fullmåne.

Den uvanlige store månen får dommedagsprofeter til å frykte kaos på jorden. Ifølge konspirasjonsteoretikerne har man tidligere fått en rekke naturkatastrofer, som vul-kanutbrudd og jordskjelv, etter at månen har passert nær planeten vår.

mars 18, 2011

Geolog Jim Berkland spår katastrofeskjelv utenfor nordvestkysten av USA

mars 18, 2011

FN griper inn i Libya med «alle midler»: Britiske og franske kampfly kan være på vingene i løpet av kort tid

I New York vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjonen som gir grønt lys for verdenssamfunnet til å gripe inn i situasjonen i Libya. Reolusjonen ble vedtatt av sikker-hetsrådet klokken 23.30 norsk tid torsdag.

Ti av de femten medlemslandene i Sikkerhetsrådet stemte for resolusjonen. De fem siste var avholdende, skriver VG Nett.

Resulosjonen gir verdenssamfunnet anledning til å bru-ke «alle nødvendige midler» for å «beskytte sivile og sivilt befolkede områder som trues av angrep».

FN-resulosjonen slår fast at det ikke er aktuelt med noen «okkupasjonsstyrke» i Libya.

– Dette bør være en sterk beskjed til Muammar Gaddafi og hans regime at volden må stoppe, drepingen må stoppe og at Libyas sivilbefolkning må bli beskyttet og ha mulig-heten til å ytre seg fritt, sier USAs FN-ambassadør Susan Rice.

Les mer