Archive for april 25th, 2011

april 25, 2011

Vann har hukommelse: Forskere mener at vann er i stand til å lagre informasjon

april 25, 2011

Hjalp ikke å trykke 600 milliarder dollar

USA forsøkte å sette fart på økonomien ved å starte seddelpressen. Det ser ikke ut til å ha gitt de resultat-ene de håpte på.

Økonomien i USA har gått i sneglefart siden finanskrisen slo til høsten 2008, skrier Aftenposten.

I oktober 2010 bestemte den amerikanske sentralbanken Federal Reserve seg for å tilføre 600 milliarder dollar (3000 milliarder kroner) til økonomien frem til sommeren 2011.

Pengetrykkingen skjer ved at sentralbanken kjøper opp statsobligasjoner og andre statspapirer i finansmarke-dene.

Les mer 

april 25, 2011

Skal laksen bli vegetarianer krever det 70 % av Norges dyrkede mark

Det er ikke nødvendigvis mer miljøvennlig å erstatte fiske-basert fôr til oppdrettslaksen med vegetabilsk råstoff.

Det hevder forskerne Ole Torri-sen og Rolf Erik Olsen i Havfor-skningsrapporten 2011 fra Hav-forskningsinstituttet.

De viser blant annet til at 70 prosent av all dyrket mark i Norge ville gått med dersom oppdrettsnæringa utelukk-ende skulle gå over til vegetabilsk fôr.

I artikkelen «Bærekraftig fôr – hva betyr det» diskuteres de økologiske effektene av akvakultur. Her problemati-serer Torrisen og Olsen påstanden om at norsk opp-drettsnæring ikke er bærekraftig siden den forbruker mer fisk enn den produserer.

Les mer